Публикации и участия в конгреси на д-р Антоанета Заркова, н.с. І ст.
Публикации:

 • Заркова А. Антифосфолипидният синдром - една реалност. Медицински преглед 1996;32: 3-9.

 • Заркова A. Съвременни представи за коагулационния процес. Клинична и трансфузионна хематология 1996;32:8-16.

 • Заркова A., Г. Григоров. Тромбофилия. Спешна медицина 1998;6:53-60.

 • Лисичков Т., И. Калев, А. Павлова, Кр. Добрев, Кр. Кудева, А. Заркова, Ив. Иванов Ив. Чилев. Вродените коагулопатии в България - постижения и проблеми. Клинична и трансфузионна хематология 1999;35:54-58.

 • Andre J. Vlot, Evelin P. Mauser-Bunchoten, Antoanette Zarkova, Els Haan, Cas Cruitwagen, Jan Sixma, H. Marijke van den Berg. The half-life of infused factor VIII is shorter in haemophiliac patients with blood group O than in those with blood group A. Thrombosis and Haemosthasis 2000; 83:65-9.

 • А. Заркова. Някои практически схеми на терапията с антикоагуланти. Българска национална академия по медицина, Българска лига по хипертония. Оптимизиране на лечебното поведение при тромбозна болест 2001:40-6.

Участия в конгреси:

 • Заркова A. Съвременни представи за коагулационния процес. Симпозиум на Българската Лига по Хипертония, София, 1994.

 • Заркова A., Т. Лисичков, Ив. Иванов, Г. Арнаудов. Ретроперитонеални хематоми при болни с хемофилии. Пети национален конгрес по клинична и трансфузионна хематология, София, 29-30 окт. 1993.

 • Arsov Tz., R. Michailov, Ek. Nakova, R. Savova, A. Zarkova, B. Ivanov. Studies of Diagnostic values of MPV, PCT, PDV, determined with haematologic analyzers Cell Dyn. IV Meeting of the Balkan Federation of Clinical Laboratory, Budva, Jugislavia, 9-13 Oct. 1996. Balkan Journal of Clinical Laboratory 1996;3:109.

 • Заркова A. Поведение при остър и хроничен ДИК синдром. - Регионална научно - практическа конференция "Съвременни проблеми на трансфу-зионната хематология", Поморие, 21-22 ноември 1996.

 • Vesenkov L., N. Pencheva, T. Lissitchkov, A. Zarkova, St. Malamov. Decorsin (29-33) analogues: synthesis, anticoagulant and antiplatelets aggregation activities. First Bulgarian Peptide Symposium of the Bulgarian Peptide Society, Panichishte, Bulgaria, May 17-19, 1996.

 • Andre J. Vlot, Evelin P. Mauser-Bunchoten, Antoanette Zarkova, Els Haan, Cas Cruitwagen, Jan Sixma, H. Marijke van den Berg. The half-life of infused factor VIII in patients with haemophilia A is influenced by ABO blood group.

 • - 39-th Annual Meeting of the American Society of Haematology, San Diego, California, Dec.5-9 1997. Blood 1997;90(Supl 1):157а - XXIII International Congress of the World Federation of Haemophilia, The Hague, The Netherlands, May 17 - 21, 1998. Haemophilia 1998;4:191.

 • Zarkova A., R. Stoilov, J. Sheitanov, T. Lissitchkov. Efficacy of radioactive synoviorthesis in haemophilic patients.

  - XXIII International Congress of the World Federation of Haemophilia, The Hague, The Netherlands, May 17 - 21, 1998. Haemophilia 1998;4:206.

  - 6ти Национален Конгрес по клинична и трансфузионна хематология, София 8-9 октомври 1998.

 • Lissitchkov T., A. Zarkova. Treatment of haemophilia and other inherited coagulation disorders in Bulgaria. 15th International Congress on Thrombosis, Antalia, Oct. 16 - 21, 1998. Haemosthasis 1998; 28(Supl. 2):141.

 • Lissitchkov T., A. Zarkova. Can optimal haemophilia care be achieved in Bulgaria. XXIII International Congress of the World Federation of Haemophilia, The Hague, The Netherlands, May 17 - 21, 1998. Haemophilia 1998;4:199.

 • Лисичков Т., И. Калев, А. Павлова, Кр. Добрев, Кр. Кудева, А. Заркова, Ив. Иванов Ив. Чилев. Вродените коагулопатии в България - постижения и проблеми. 6ти Национален Конгрес по клинична и трансфузионна хематология, София, 8-9 октомври 1998.

 • Арсов. Ц., Р. Михайлов, Ек. Накова, Р. Савова, А. Заркова, А. Бедран, Св. Николов. Тромбоцитни индекси при някои злокачествени лимфопролиферативни заболявания. 6ти Национален Конгрес по клинична и трансфузионна хематология, София 8-9 октомври 1998.

 • Lissitchkov T., A. Zarkova, Il. Kalev, F. Martinova. Surgery in haemophilia and other congenital coagulopathies. Fourth Congress of the European Haematology Association, Barcelona, June 9 - 12, 1999. Haematologica 1999;84:276.

 • Kalev I., T Lissitchkov, R. Kabakchieva, St. Tonev, A. Zarkova. von Willebrand disease and Echinococcuss multiplex. Fourth Congress of the European Haematology Association, Barcelona, June 9 - 12, 1999. Haematologica 1999;84:274.

 • Lissitchkov T., A. Zarkova, Il. Kalev. Side effects and complications of transfusion therapy in haemophiliacs. VI Regional European Congress of the International Society of Blood Transfusion, Jerusalem, May 9 - 13, 1999. Abstracts:78.

 • А. Заркова. Таргет - хемостазеологична корекция. LVIII симпозиум на Българска национална академия по медицина, Българска академия на науките, Българска лига по хипертония, София, 24 март 2001 г.

 • T. Lissitchkov, A. Zarkova, I. Kalev. Recombinant factor VIIa (Novo Seven): a universial haemostatic agent. XXIV International Congress of the World Federation of Haemophilia Montreal, Canada 16 - 21 July 2000.Haemophilia 2000;6: 4. Book of Abstracts;14.

  Начало  |  Статии и лекции  |  За нас  |  Лечебни програми  |  Цени  |  Приятели  |  Библиография  |  Курсове  |  Галерия  |  Контакт  
Всички права запазени © 2017 Аюрведичен Център - София